Posts by doithuong

Please cast your votes in our two ongoing feedback polls here and here!

    Tôi có nghĩa Enscape xem cửa sổ bằng cách "xem trước". Nếu tôi có một cảnh SK với hai quan điểm điểm, quan điểm cửa sổ Enscape sẽ không nhận ra mũi tên. Tôi phải nhấp vào bất cứ nơi nào trong cửa sổ Enscape để di chuyển xung quanh camera Enscape đầu tiên; sau đó tôi có thể sử dụng mũi tên.

    This is true of what I am about to say.